Başakşehir

BAŞAKŞEHİR İLÇESİ

KONUMU
5747 sayılı "Büyükşehir Belediyesi Sınırları İçerisinde İlçe Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun" çerçevesinde? Küçükçekmece ;ye bağlı 6? Esenler ve Bahçeşehir ;e bağlı 2 ;şer mahallenin katılımıyla Başakşehir İlçesi kurulmuştur. 9 mahalle ve 1 köyden oluşan Başakşehir İlçesi ;nin toplam alanı 10.433?6 Ha olup? Küçükçekmece İlçesinden katılan alan 6.730 Ha ;dır. İlçenin kuzeyinde ve kuzeybatısında Arnavutköy Belediyesi; kuzeydoğusunda Sultangazi Belediyesi; güneyinde Avcılar Belediyesi? Küçükçekmece Belediyesi ve Bağcılar Belediyesi; doğusunda Esenler Belediyesi; batısında ve güneybatısında ise Esenyurt Belediyesi yer almaktadır.

NÜFUSU
Başakşehir İlçesi ;nin toplam nüfusu 193?750 kişidir.

ULAŞIM
ޞehirlerarası ulaşımı sağlayan ve Başakşehir İlçesi ;nin güneyinden geçmekte olan TEM Otoyolu. 1. derecede önem arz etmektedir. 2. boğaz köprüsünün uzantısı şeklinde devam eden TEM Otoyolu Edirne ;ye doğru erişimi sınırlı olarak devam etmekte olup? Mahmutbey kavşağından kuzeye doğru İkitelli ;ye kol vermektedir.TEM ;in yan yolları ise yol hiyerarşisinde ikinci derecede öneme sahiptir. Bunların dışında? ilçede önemli ana arterler bulunmakla birlikte? düzenli bir yol hiyerarşisi bulunmamaktadır. Küçükçekmece İlçesi ;nde toplu taşıma olarak otobüs ve minibüs hatları bulunmaktadır. Ancak? Sirkeciden başlayarak? ilçe sınırları içerisinde kuzey-güney yönünde devam eden demiryolu? Halkalı ;dan sonra şehirlerarası hizmet vermektedir. Bunlara ek olarak projesi devam eden hafif metro ve projesi tamamlanmış olan metro hattı ve uygulaması devam eden metro hattı bulunmaktadır.

HİDROLOJİK YAPI
Yeraltı ve yerüstü su kaynakları açısından büyük bir potansiyele sahip olan Başakşehir İlçesi ;ndeki yerüstü suları? Küçükçekmece Gölü ;nü besleyen Sazlıdere? Nakkaşdere ve bu derelerin kollarından oluşmaktadır. Sazlıdere: Yaklaşık 40 km. uzunluğunda olan Sazlıdere? İstanbul ;un Küçükçekmece Gölü ;ne dökülen en önemli akarsuyudur. Su havzalarının sularını toplayarak? güneydoğu yönünde akar. Küçükçekmece Gölü ;nün yakınlarında tabanını genişleterek göle dökülür. Nakkaşdere: Küçükçekmece Gölü ;ne dökülen ikinci önemli akarsudur. Küçükçekmece Gölü ;nün kuzeyinde kalan küçük havzanın sularını toplayarak göle dökülür. Sazlıdere Baraj Gölü: İlçenin kuzeyinde yer alan Sazlıdere Baraj Gölü? İstanbul ;da enerji üretimi sağlayan önemli tesislerden biridir. Sazlıdere Baraj Gölü ;nün ekolojik dengenin korunması ve sahip olduğu değerlerin yok olmasının önlenmesi amacıyla belirlenen havza sınırları içerisinde mutlak? kısa? orta ve uzun mesafe koruma kuşakları oluşturulmuştur. Başakşehir İlçesinin 724?5 ha ;lık kısmı Sazlıdere Baraj Gölü havzası içerisinde kalmaktadır.

JEOLOJİK YAPI
Başakşehir İlçesi sınırları dahilinde? 2.123 Ha ;lık alanda 1/5000 ölçekli imar planına esas yerleşime uygunluk haritaları; 2.444?1 ha ;lık alanda ise? 1/1000 ölçekli uygulama imar planına esas yerleşime uygunluk haritaları hazırlanmış ve Bayındırlık ve İskan Bakanlığı ;nın ilgili birimlerince onaylanmıştır. Altınşehir ile Sazlıdere Havzası arasında kalan yaklaşık 600 Ha ;lık alanda 1/1000 ölçekli uygulama imar planına esas yerleşime uygunluk haritalarının hazırlanması işi ihale edilmiş olup? çalışmaları devam etmektedir.

TOPLU KONUT ALANLARI
Başakşehir İlçesindeki yerleşim alanları büyük ölçüde toplu konut şeklinde gelişme göstermektedir. Bu alanlar: Başakşehir Toplu Konut Alanı:Büyükşehir Belediyesi tarafından pilot bölge olarak seçilen İkitelli bölgesinde yer alan Başakşehir 1.? 2. ve 4. Etapta bu güne kadar toplam 14.000 konut yapılmıştır. Onur Kent:20.07.1966 tarih 775 sayılı Gecekondu Önleme Kanununa dayanılarak? orta gelirli aileleri konut sahibi yapabilmek amacıyla? Küçükçekmece Belediye Başkanlığının 1997 tarihinde başlattığı bir toplu konut projesidir Oyak ve Tatarcık Öneri Toplu Konut Alanları:Başakşehir İlçesi ;nin kuzeyinde bulunan Oyak Toplu Konut Alanı ve kuzeybatısında bulunan Tatarcık Toplu Konut Alanı? ilçenin rezerv konut alanları olup? bu alanlarda 1/1000 ölçekli uygulama imar planı çalışmaları tamamlanmıştır. Kayabaşı Toplu Konut Alanı:Başakşehir İlçesi ;nin kuzeyinde bulunan ve Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca toplu konut alanı olarak ilan edilen Kayabaşı Toplu Konut Alanı? ilçenin rezerv konut alanları olup bu alanlarda da 1/1000 ölçekli uygulama imar planlan çalışmaları Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca tamamlanmış? ancak henüz yapılaşmaya geçilmemiştir.

KONUT ALANLARI
Başakşehir İlçesindeki diğer konut alanları? Kayabaşı Köyü ve İkitelli Köyü ile Altınşehir? ޞahintepe ve Güvercintepe Mahallelerini kapsayan alanlarda görülmektedir. Kayabaşı Köyü ve İkitelli Köyü? köy merkezleri ile onun çevresinde dağınık şekilde gelişen bir yapıya sahiptir. Altınşehir? ޞahintepe ve Güvercintepe Mahallelerini kapsayan bölge ise? özellikle 90 lı yıllardan sonra hızla artan kaçak yapılaşmayla birlikte gelişim gösteren bir yapıdadır

OLİMPİYAT PARKI
Başakşehir İlçesinin İkitelli bölgesinde? Olimpiyat Parkı ;nda kurulan ve Türkiye ;nin en büyük projesi olan Atatürk Olimpiyat Stadı 75.145 kişi kapasiteli olup; 2002 yılından beri faaliyetini sürdürmektedir 

SANAYİ ALANLARI
Başakşehir İlçesinde sanayi sektörü? ekonomik yapı içinde önemli bir yer tutmaktadır. İstanbul Metropoliten Alanı içerisinde yer alan iki organize sanayi bölgesinden biri olan ve TEM otoyolunun hemen kuzeyinde 700 hektar alan üzerinde kurulan İkitelli Organize Küçük Sanayi Bölgesi? ilçede sanayi sektörünün diğer sektörler içinde büyük bir yüzde ile yer almasını sağlamıştır. Ayrıca? Başakşehir İlçesi sınırları içerinde yer alan Kayabaşı Mevkiinde? parsel ölçeğinde faaliyetlerini sürdüren muhtelif sanayi tesisleri bulunmaktadır.

PLANLAMA ÇALIޞMALARI
A. 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planlan: -08.01.1996 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli İkitelli Organize Sanayi Bölgesi ve Çevresi Revizyon Nazım İmar Planı. -19.01.2004 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli Oyak Nazım İmar Planı - 310 Ha. -02.02.2001 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli İkitelli Atatürk Olimpiyat Parkı Nazım İmar Planı -623 Ha. -21.01.2007 tasdik tarihli 1550-1552 parsellerdeki 3.Derece Arkeolojik Sit Alanı+Tarihi Sit Alanına İlişkin Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı - 32 Ha -11.04.2007 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli Kayabaşı Toplu Konut Alanı ve Yakın Çevresi Nazım İmar Planı- 140 Ha. -03.04.2006 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli İkitelli Köyü ve Çevresi Nazım İmar Planı - 249 Ha. s 13.02.2008 tasdik tarihli İkitelli Ayazma Bölgesi Gecekondu Dönüşüm ve Kentsel Yenileme Alanı Nazım İmar Planı - 151 Ha. -13.02.2008 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli Kayabaşı Toplu Konut Alanı Revizyon Nazım İmar Planı-1360 Ha. -28.08.2008 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli İkitelli-Tepeüstü Mevkii Nazım İmar Planı Tadilatı -16 Ha. -17.11.2006 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli Altınşehir Revizyon Nazım İmar Planı - 168 Ha. -14.03.2008 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli Altınşehir Revizyon Nazım İmar Planı - 760 Ha. -23.06.2008 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli İkitelli Gecekondu Önleme Bölgesine İlişkin Nazım İmar Planı Tadilatı - 81 Ha. B. 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planları: Başakşehir İlçesinde? 1/1000 ölçekli uygulama imar planı tamamlanmış olan toplam alan 4500 Ha ;dır. Bu alanlar: -19.02.1997 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Başakşehir 1. Etap Uygulama İmar Planı - 48 Ha S 31.08.2000 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Başakşehir 2. Etap Uygulama İmar Planı - 30 Ha -05.01.2005 tasdik tarihli 1 /1000 ölçekli Oyak Uygulama İmar Planı - 310 Ha. -23.09.2005 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli İkitelli Atatürk Olimpiyat Parkı Uygulama İmar Planı -623 Ha. -27.06.2006 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Gecekondu Önleme Bölgesi Revizyon Uygulama İmar Planı-81 Ha. -21.01.2007 tasdik tarihli 1550-1552 parsellerdeki 3.Derece Arkeolojik Sit Alanı+Tarihi Sit Alanına İlişkin Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı - 32 Ha. -11.04.2007 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Kayabaşı Toplu Konut Alanı ve Yakın Çevresi Uygulama İmar Planı - 140 Ha. -07.06.2007 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli İkitelli Köyü ve Çevresi 2. Etap Uygulama İmar Planı ve İkitelli Köyü ve Çevresi 3. Etap Uygulama İmar Planı - 249 Ha. s 13.02.2008 tasdik tarihli İkitelli Ayazma Bölgesi Gecekondu Dönüşüm ve Kentsel Yenileme Alanı Uygulama İmar Planı - 151 Ha. s 13.02.2008 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Kayabaşı Toplu Konut Alanı Revizyon Uygulama İmar Planı - 1360 Ha. -28.08.2008 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli İkitelli-Tepeüstü Mevkii Uygulama İmar Planı Tadilatı 16 Ha. -29.08.2008 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Altınşehir 1. Etap Uygulama İmar Planı - 760 Ha. s İkitelli Organize Sanayi Bölgesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planları - 700 Ha. Başakşehir İlçesi sınırları içerisinde yer alan İkitelli Organize Sanayi Bölgesi ;ne ilişkin alanda? plan ve uygulamaları İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Başkanlığı ;nca yürütülmektedir.

Plan Çalışmaları Devam Eden Alanlar:
Sazlıdere-Altınşehir arasında kalan 796 Ha ;lık kısmı plansız olmak üzere toplam 1230 Ha ;lık alanda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile koordineli olarak plan çalışmaları devam etmektedir. Başakşehir İlçesi ;nin kuzeyinde yer alan Samlar Orman Alanına ilişkin 2229 Ha ;lık alanda 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı hazırlanarak onaylanmak üzere Büyükşehir Belediye Başkanlığı ;na gönderilmiş olup? kurum görüşleri alınarak iletilmek üzere iade edilmiştir. Söz konusu planlara ilişkin kurum görüşleri istenmiş olup? kurum görüşlerinin tamamlanmasına müteakip? Büyükşehir Belediye Başkanlığı ;na gönderilecektir. Ayrıca? 17.11.2006 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli Altınşehir Revizyon Nazım İmar Planı ;nda 1. Derece Arkeolojik sit Alanı kapsamında Park Alanı olarak planlanmış olan 168 Ha ;lık alanda 1/1000 ölçekli Altınşehir 2. Etap Uygulama İmar Planı çalışmalarına başlanmıştır. Plan Çalışması Yapılacak Alanlar: Başakşehir İlçesi ;nin kuzeyinde Sazlıdere Baraj Gölü havza sınırları içerisinde kalan alanda? İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı ;nca hazırlanacak 1/5000 ölçekli nazım imar planının onaylanmasına müteakip? bu plan doğrultusunda 1/1000 ölçekli uygulama imar planı çalışmaları yapılabilecektir.

PROJE ÇALIޞMALARI
İkitelli (Ayazma Ve Tepeüstü Bölgeleri) - Halkalı Kentsel Yenileme (Gecekondu Dönüşüm) Projesi: 27- 30 Kasım 2004 tarihinde gerçekleştirilen Uluslararası Kentsel Dönüşüm Uygulamaları Sempozyumu"nun ardından; İlçemiz sınırlan dahilinde bulunan problemli? sağlıksız? Kentsel kaliteden yoksun ve can güvenliği olmayan? sosyal çöküntü ve kriminal merkezler haline gelen alt bölgelerin sağlıklı ve yaşanabilir alanlar olarak yeniden kente kazandırılması için bölgemizde Kentsel Dönüşüm projeleri başlatılmıştır. Küçükçekmece Belediye sınırları içerisinde kalan ve nitelikleri itibariyle İstanbul Metropolitan Alanı genelindeki sorunlu bölgelerin birer örneği olarak da tanımlanabilecek farklı çalışma bölgeleri saptanmış ve bu bölgeler içerisinde de etaplamalar yapılarak çalışmalara başlanmıştır. 1. Etap olarak TEM Otoyolunun kuzeyinde yer alan yaklaşık 140 hektar büyüklüğündeki Ayazma-Tepeüstü bölgeleri Kentsel Dönüşüm Alanı olarak belirlenmiştir. Bu alanın tamamına yakını Maliye Hazinesine ait olan parseller üzerindeki kaçak ve sağlıksız yapılardan oluşan ve çevresel açıdan sosyal donatı ve altyapı tesislerinden yoksun? son derece olumsuz yaşam koşullarına sahiptir. Sağlıksız gecekondu alanlarını? bölgede bir proje dahilinde tasfiye etmek ve kullanıcılar için kaliteli? yasal? çağdaş? sağlıklı ve kaliteli yaşam ortamları üretmek amacıyla? Ziya Gökalp Mahallesi Ayazma Mevkii ve Mehmet Akif Mahallesi Tepeüstü Mevkii olarak adlandırılan bu bölgelerin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı? TOKİ (Toplu Konut İdaresi Başkanlığı) ve Küçükçekmece Belediye Başkanlığı arasında 13.06.2004 tarihinde imzalanan Protokol ve 20.02.2006 tarihinde imzalanan Ek Protokol ile Kentsel Dönüşüm Alanı olarak ilan edilmesi öngörülmüş olup? 5393 Sayılı Kanunun 73. maddesi gereğince Kentsel Dönüşüm Alanı olarak ilan edilmiştir. 04.06.2004 tarih ve 21-09-10/469 sayılı Başkanlık Emriyle İlçemiz sınırları dahilindeki Kentsel Dönüşüm alanı olarak ilan edilen Ayazma ve Tepeüstü bölgelerine ilişkin mevcut durum ve hak sahipliliği tespit çalışmasına 27.06.2005 tarihinde başlanmış olup? 21.07.2005 tarihi itibariyle hak sahipliliği tespit çalışmaları tamamlanmıştır. Arazi tespit çalışmaları esnasında bölgedeki yapıların tespiti için ekipler oluşturularak; bölgedeki yapılarla ilgili olarak; yapının cinsi? yapının yaşı? kat adedi? adres bilgileri? yapıda ikamet edenler (ev sahibi-kiracı durumu)? ağaç bilgileri tespit edilmiş? yapının tüm cephelerden fotoğrafları ve yapının inşaat alanını belirlemek için metraj ölçümleri yapılmış olup? belirlenen analiz numaraları ile tespit edilen yapılara ilişkin bahse konu bilgi ve belgeler bilgisayar veri tabanına işlenerek arşivlendirilmiştir. İkitelli (Ayazma ve Tepeüstü Bölgeleri) - Halkalı Kentsel Yenileme (Gecekondu Dönüşüm) Projesi kapsamında? hak sahipleri ile muvafakat senetleri imzalandıktan sonra Halkalı Bezirganbahçe Toplu Konut alanı için 15.09.2006 tarihinde konut kuraları çekilmiştir. Kentsel Dönüşümde ikinci adım tapulu hak sahiplerinin kura organizasyonu 20.04.2007 tarihinde? 27.08.2007 tarihinde ve 16.05.2008 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Hak sahiplerinin konutlarının teslimi yapılarak? Halkalı Bezirganbahçe Toplu Konut Alanına taşınmaları Belediyemizce gerçekleştirilmiş olup;halen? özel mülkiyetteki hak sahipleri ile anlaşma çalışmaları ve tapu devir işlemleri Belediyemiz Plan ve Proje Müdürlüğü bünyesinde yürütülmektedir. Yarımburgaz Mağaralan ve Çevresine İlişkin Proje: Küçükçekmece İlçesi sınırları içindeki 1. derece arkeolojik sit alanında bulunan ve Türkiye ;nin bilinen en eski yerleşim yerlerinden biri olan Yarımburgaz Mağaralan ;nın çevre şartlarının iyileştirilmesi ve bölgeye ilişkin farkındahğın arttırılarak geziye açılacak duruma getirilmesi amacıyla? yaklaşık 163?5 Ha ;lık bir alanda "Yarımburgaz Mağaralan ve Çevresine İlişkin Proje" çalışmalarına başlanmış olup; bahse konu alanda? İstanbul Kültür ve Tabiat Varlıkları 1. No.lu Koruma Kurulu Müdürlüğü ile yapılan görüşmeler ışığında çalışmalar devam etmektedir.

İLÇENİN GELİŞžME YÖNÜ VE KENT MERKEZİ
Başakşehir İlçesinde mevcut durum ve bölgenin gelişme eğilimleri dikkate alındığında ilçenin kent merkezinin? nispeten boş olan ve toplu konut niteliğinde planlanmış olan Kayabaşı Mevkiinde oluşacağı düşünülebilir. Kayabaşı Mevkiini kapsayan onaylı planlarda ayrılmış olan ticaret alanları? yönetim merkezleri? eğitim tesisi alanları ve park alanları konut alanlarının ve diğer aktivitelerin gerektirdiği ölçüler içinde yerel ve çevre yerleşmelere hizmet verecek karakterli olacaktır. Ayrıca kent bütününe yönelik alışveriş merkezi gibi ticari kullanımlara imkan verilecek bir ticaret yoğunluğu üst ölçekli plan kararları doğrultusunda alanın doğu kesiminde 3. köprü bağlantı yolu kavşağı yakın çevresinde olacaktır. Ticaret alanları? yönetim merkezleri? eğitim tesisi alanları vb. diğer donatı alanlarının yoğun olduğu ve yüksek yoğunluklu konut alanları ile çevrelenen bu bölge hemen doğusundaki alanda yapılması düşünülen ve Sağlık Bakanlığınca çalışmaları devam eden üniversite hastanesi ile birlikte Başakşehir İlçesinin merkezi olma niteliğindedir.

Bu sayfa 29097 kişi tarafından görüntülendi.