,

07 Eylül 2022
KİPTAŞ, Başakşehir Sular Vadisi 3. Bölge'de restoran-kafeterya alanını kiraya veriyor

KİPTAŞ, Başakşehir Sular Vadisi 3. Bölge'de restoran-kafeterya alanını kiraya veriyor

KİPTAŞ SULAR VADİSİ PROJESİ KAPSAMINDA BULUNAN TİCARİ İŞLETME VASFINDAKİ TAŞINMAZIN KİRAYA VERİLMESİ
İŞİ İHALESİ İLANI

    İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin 14.04.2006 tarih ve 611 sayılı Meclis Kararı ile; ticari işletme vasfındaki alanlar 30 yıl süreyle işletme ve işlettirilmesi hakkı 5216 sayılı kanunun 26. Maddesi gereğince KİPTAŞ İstanbul Konut İmar Plan Turizm Ulaşım San. ve Tic. A.Ş.’ ye tahsis edilmiş olup işbu alan içerisinde kalan İstanbul ili, Başakşehir ilçesi, Başak Mahallesi, Mevlana Celaleddin Rumi Caddesi, No: 9/2 Sular Vadisi 3. Bölge (64 Pafta 3324 ile 3532 parseller ve 4 ile 5. Etap arasında kalan) adresinde bulunan “Ticari İşletme Vasfındaki”  taşınmazın, restoran ve/veya kafeterya olarak 10 (on) yıl süreyle kiraya verilmesi işi, KİPTAŞ İstanbul Konut İmar Plan Turizm Ulaşım San. ve Tic. A.Ş. / Seyitnizam Mah. Gümüşsuyu Davutpaşa Cad. No: 17/1 Zeytinburnu/İSTANBUL adresindeki B-1. Kat Konferans Salonunda, 13/09/2022 Salı günü saat 14:30’da 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 37.-43. ve devamı maddelerine göre Kapalı Teklif ihale usulüne göre kiraya verilecektir.

Muhammen bedel:

Aylık 60.000,00 TL (AltmışBin Türk Lirası) + KDV
Yıllık 720.000,00 TL (YediYüzYirmiBin Türk Lirası)+ KDV’dir.

İHALEYE KATILACAK OLANLARDA AŞAĞIDAKİ ŞARTLAR ARANIR;

İhaleye aşağıdaki şartlara haiz olan yalnızca yerli İstekliler katılabilirler:

1.İkametgâh ve Nüfus Cüzdanı Belgesi: Kanuni ikametgâh sahibi olduğunu gösterir belge ve nüfus cüzdanı sureti.

2.Adres Beyanı: Türkiye’de tebligat için adres beyanı,

3.Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi:

a)Gerçek kişi olması halinde ilgisine göre ihale yapıldığı yıl içinde alınmış Ticaret ve Sanayi Odasından veya Esnaf ve Sanatkârlar siciline kayıt olduğunu gösterir belge,

b)Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya sicile kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin kuruluş, ortaklık ve sermaye yapısını gösterir Ticaret Sicil Gazetesi,

c)Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (3.a.)  ve (3.b.) deki esaslara göre temin edecekleri belge,                                   

4.Adli Sicil Belgesi:

a)Gerçek kişi, İstekli adına vekâleten katılacaklar için Cumhuriyet Savcılığından veya e-devletten alınmış sabıka kaydı olmadığına dair Adli Sicil Belgesi,

b)Tüzel kişi olması halinde yetkili kişi ve ortakların sabıka kaydı olmadığına dair Cumhuriyet Savcılığından veya e-devletten alınmış sabıka kaydı olmadığına dair Adli Sicil Belgesi,

5.İmza Sirküleri:

a)Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza beyannamesi,

b)Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

c)Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (5.a.) veya (5.b.) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belge,

6.Vekâletname:
İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise İstekli adına teklifte bulunacak kimselerin noter tasdikli vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza beyannamesi,

7.Ortak Girişim Beyannamesi ile Ortaklık Sözleşmesi:

a)İsteklilerin ortak girişim olması halinde bu şartnameye ekli örneğine uygun olarak noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesini vermesi (ihale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir.) Ayrıca, ortaklığın bütün ortakları İdare ile yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya vekilleri vasıtasıyla imzalayacaklardır.

b)Ortak girişim beyannamesinde pilot ortak belirtilmelidir, pilot ortak en yüksek hisseye sahip olmalıdır ancak eşit hisse oranlarının varlığı halinde bu ortaklardan birisi de pilot ortak olabilir.

8.Vergi Borcu Yoktur Belgesi:
Vergi borcu bulunmadığına dair ilgili vergi dairesinden, ihale ilan tarihinden sonra alınmış belge,

9.Sosyal Güvenlik Kurumu Borcu Yoktur Belgesi:
SGK prim borcu bulunmadığına dair ilgili sosyal güvenlik merkezinden, ihale ilan tarihinden sonra alınmış belge,

10.Yasaklı Olmadığına Dair Taahhütname:
İhaleye katılacak olanların 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 6. 2. maddesinde yer alan yasaklılık durumunun olmadığına dair taahhütname,

11. Teklif Mektubu:
2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 37. maddesine uygun,

12.Geçici Teminat:
Bu işin ilan tarihinden sonra temin edilmiş tarih, sayı ve banka kaşesini ihtiva eden çift imzalı, şube teyitli geçici ve süresiz teminat mektubu veya teminat kabul edilen diğer değerler. Geçici Teminat bedeli 21.600,00 TL (YirmiBirBinAltıYüz Türk Lirası)’ndan az olamaz.

13.İhale dosyası satın alındığına dair belge,

14.İdare’ye kira, ecrimisil, intifa hakkı, tahsis bedeli gibi birikmiş borcu bulunmadığına ve/veya haklarında tahsil davası açılmamış olduğuna dair borcu yoktur belgesi getirmek zorundadır. İhaleye katılacak olanlar, İdare’nin Muhasebe ve Finans Müdürlüğünden “Borcu Yoktur Belgesi” alacaklardır. Aksi takdirde ihaleye katılamazlar.

15.Herhangi bir uyuşmazlık nedeniyle İdare tarafından ve/veya İdareye karşı şikayet, icra, dava ve sair idari, hukuki ve cezai yasal yollara başvurulmamış olması gerekmektedir.

16.Söz konusu ihale 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na göre düzenlenmiş olup, istekliler, istenen bütün bilgi ve belgelerin asıllarını veya Noter tasdikli suretlerini eksiksiz olarak hazırlayıp, dosyalarını en geç ihale tarih ve saatine kadar KİPTAŞ Seyitnizam Mah. Gümüşsuyu Davutpaşa Cad. No:17/1 Zeytinburnu / İSTANBUL adresindeki Satın Alma Şefliği’ne teslim alındı yazısı karşılığında verebilecekleri gibi iadeli taahhütlü olarak da gönderebilirler.

17.Posta ile gönderilen tekliflerin ilanda belirtilen saate kadar komisyon başkanlığına ulaşması şarttır.

18.Saat ayarında TRT idaresinin saat ayarı esastır.

19.İdare, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
2886 sayılı Kanunun 17. maddesi gereğince ilan olunur.

Bu yazı 708 kişi tarafından görüntülendi.

Yorum Ekle

Tüm alanları doldurmak zorunludur