,

13 Ağustos 2022
Başakşehir'de film platosu ve ofis alanı kiraya veriliyor.

Başakşehir'de film platosu ve ofis alanı kiraya veriliyor.

İHALE DUYURUSU
                TCDD İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ TAŞINMAZ İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINDAN

1 İstanbul İli, Başakşehir İlçesi, Tatarcık Mahallesi 13-35 parseller ile Hoşdere Mahallesi, 617 ada, 3 parsel üzerinde bulunan 114.000,00 m2 lik açık alanın 20.000,00 m2 si kapalı, 500,00 m2 kapalı ticari alan (18 adet film platosu ve ofis alanı) yapılmak suretiyle “Film Platosu ve Ticari Birim” amaçlı kullanılmak üzere Taşınmaz Kira Yönetmeliğinin 34-(1)/a maddesi kapsamında 405.000,00 TL/AY + KDV(%18)  Muhammen bedel üzerinden kapalı zarf teklif alma yöntemi ile kiralanacaktır.

2.İhale 25.08.2022 Perşembe günü saat 14:00’de TCDD 1. Bölge Müdürlüğü Taşınmaz İhale Komisyonunca Haydarpaşa Gar Binasında yapılacaktır.

3.İhale konusu taşınmazların belirtilen kullanım amacı doğrultusunda kullanılabilmesi için İlgili Kurum ve Kuruluşlardan her türlü izin ve ruhsat alınması, Kiracı tarafından yapılacaktır. Gerekli izin, ruhsat, bakım ve onarım masrafları Kiracıya ait olacaktır. İzin ve ruhsat için 3 aylık “ön izin sözleşmesi” imzalanacaktır. Ön izin sözleşme süresi içinde güncel kira bedelinin %20 tutarı ön izin sözleşme imzalanması aşamasında peşin tahsil edilecektir. İzin ve ruhsatların alınmasına müteakip Kiracı ile 10 yıllık ana sözleşme akdedilecektir.

4.İhaleye yerli isteklikler katılabilecektir.    

5.Halkalı Gar Müdürlüğü ilan tahtası, Yerel Gazete, Resmi Gazete, TCDD’nin “www.tcdd.gov.tr/ihaleler” internet adresinden ulaşılabilir ve İhale Şartnamesi TCDD 1. Bölge Emlak Servis Müdürlüğü-Haydarpaşa/İstanbul adresinden alınabilir ve ücretsiz görülebilir.

6.İhaleye katılacak isteklilerden;    

a) Geçici teminat bedeli 1.215.000,00-TL olup nakit yatırılması halinde TCDD 1. Bölge Müdürlüğü Veznesi veya dosya teslim saatinden önce Türkiye Vakıflar Bankası Kadıköy Finansmarket şubesinde bulunan TR 08 0001 5001 5800 7293 4446 39 nolu iban numaralı hesabına ihale adı yazılarak yatırılması ve geçici teminat dekontunun 1. Bölge Muhasebe ve Finansman Servis Müdürlüğüne onaylatıldıktan sonra dekontun teklif dosyasına konulması gerekmektedir.

b) İhale şartname bedeli 1.000,00-TL+KDV(%18) olup, şartnamenin satın alındığına dair makbuz, (şartname bedeli her ne sebeple olursa olsun iade edilmez)

c) İsteklilerin 2022 Yılı için tabii olduğu Sosyal Güvenlik Kurumuna (SSK; Bağkur; Emekli sandığı) ve Vergi Dairesine borcu olmadığına veya Sosyal Güvenlik Kurumu (SSK; Bağkur; Emekli sandığı) ile Vergi Dairesinde kaydı bulunmadığına dair belge,

d) Halkalı Gar Müdürlüğünden alınmış yer görme belgesi,

e) Gerçek kişilerden;

6(a), 6(b), 6(c), 6(d)  maddelerinde belirtilen belgeler,

-Tasdikli Nüfuz cüzdanı sureti (“son altı ay içinde alınmış” asılları veya tasdikli suretleri olacaktır.)

-İkametgah ilmühaberi,

-Noter tasdikli imza sirküleri,

-Sabıka kaydına ilişkin Cumhuriyet Savcılığından alınacak belge, (sabıka kaydının olması halinde

-Mahkeme kararı ile birlikte verilecektir),

-Esnaf ve Sanatkarlar odasından alınmış faaliyet belgesi, kayıtlı değil ise kaydının olmadığına dair belge,

f) Tüzel kişilerden;

6(a), 6(b), 6(c), 6(d)  maddelerinde belirtilen belgeler,

-Şirket Temsilcisinin noter tasdikli yetki belgesi, imza sirküleri ve tasdikli nüfus cüzdan suretleri,

-Ticaret Sicil Gazetesinin bir sureti, Ticaret Sicil Gazetesinde yayınlanan ortaklık ve sermaye durumlarının ihalenin yapıldığı tarihte geçerliliğini koruduğunu belirtir belge,

-Tüzel kişiliğe ait ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış halen faaliyette bulunduğuna dair Ticaret ve Sanayi Odasına ait kayıt belgesinin aslı veya aynı odadan alınmış ihalenin yapıldığı yıl vizesini içeren kimlik kartı,

g) Ortak girişim olması halinde;

-Ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin 6(a), 6(b), 6(c), 6(d)   maddelerindeki belgeler şartname eki örneğe uygun olarak hazırlanmış ve tescil edilmiş ortaklığa ait sözleşme.

h) Türkiye’de ki tebligat adresi (Şartname eki örneğe göre)

ı) İsteklilerin vekâleten temsil edilmesi halinde, vekilin Noter Tasdikli vekâletnameleri, imza sirküleri ve onaylı Nüfus cüzdan sureti,

j) Şartname eki Özel Şartlarda (olması durumunda) istenilen belgelerin verilmesi ve koşulların sağlanması,

7. İhaleye katılmak isteyenler İhale dosyasını en geç 25.08.2022 Perşembe günü TRT saati 13:30’a kadar TCDD 1. Bölge Emlak Müdürlüğü Taşınmaz İhale Komisyonuna teslim edeceklerdir. (Tüm belgeler asıl veya noter onaylı aslı olacaktır.)
Posta ile yapılan teklifler geçerli olup gerek posta ile gerekse elden süresi içinde yapılmayan, ihalenin esasını değiştirecek nitelikte belgeleri eksik olan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

8.Yapılan ihalede tek katılım olması halinde, ihale komisyonunca da uygun görülmesi durumunda aynı anda PAZARLIK YÖNTEMİNE dönüştürülür. Pazarlık yöntemi ile ilgili hususlar şartnamede belirtilmiştir.

9.TCDD bu ihalede 2886 sayılı “Devlet İhale Kanunu” ile 4734 sayılı “Kamu İhale Kanunu”na tabi değildir. Bu nedenle de ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta ya da kısmen yapmakta serbesttir.
İlgililere duyurulur.

ADRES:
TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü
1. Bölge Müdürlüğü Haydarpaşa-Kadıköy/İstanbul
TEL  :0.216.348 80 20 dahili 4458

Bu yazı 1386 kişi tarafından görüntülendi.

Yorum Ekle

Tüm alanları doldurmak zorunludur