TOKİ?den Hoşdere?de Arsa - Başakşehir Haberleri
Boğazköy
TOKİ?den Hoşdere?de Arsa

İstanbul İli? Başakşehir İlçesi? Bahçeşehir Mahallesi? Hoşdere Köyü 601 ada? 5 parsel Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı usulü ile satışa sunulmuştur.

Başakşehir Pergüle

İhalenin Detayları

T.C.BAޞBAKANLIK Toplu Konut İdaresi Başkanlığı

İSTANBUL İLİ? BAޞAKޞEHİR İLÇESİ? BAHÇEޞEHİR MAHALLESİ? HOޞDERE KÖYÜ 601 ADA? 5 PARSEL ARSA SATIޞI KARޞILIОI GELİR PAYLAޞIMI İŞžİ?

İHALE İLANI

1. ?İstanbul İli? Başakşehir İlçesi? Bahçeşehir Mahallesi? Hoşdere Köyü 601 ada? 5 parsel Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi? İhalesi; 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu?na tabi olmayıp? ?Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Satış? Devir? İntikal? Kiraya verme? Trampa? Sınırlı Ayni Hak Tesisi ve Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı ihale yönetmeliğinin 26. maddesi (Değişik: 27/02/2007?26447 R.G. /10. md.) uyarınca Açık İhale Usulü ile yapılacaktır.

2. İhale? yerli ve yabancı inşaat firmalarına ve bunların kendi aralarında ya da finans kuruluşlarıyla yapacakları ortak girişimlere açıktır. Ancak bu uluslararası bir ihale değildir.

3. İhale için başvuracak istekliler? ihale dosyası ve eklerini? Bilkent Plaza B1 Blok Bilkent/Ankara adresinden 09.oo ? 18.oo saatleri arasında 2.000.- TL (İkibinTürklirası) yatırarak satın alabilirler.

4. Teklif dosyaları? aşağıdaki adrese en geç 08.10.2010 tarihine ve saat 14:00?e kadar? sıra numaralı alındılar karşılığında; Bilkent Plaza B1 Blok Bilkent/Ankara adresinde Toplu Konut İdaresi İhale Komisyonu Başkanlığı?na elden teslim edilecektir. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Posta ile gönderilecek tekliflerin ihale saatine kadar idareye ulaşması şarttır aksi halde Posta gecikmesinden İdaremiz sorumlu değildir.

5. Teklifler 08.10.2010 tarihinde? saat 14:00? de? istekliler huzurunda İhale Komisyonu tarafından açılacaktır.

6. Değerlendirme sonucu uygun görülecek istekliler? 15.10.2010 tarih ve saat 14:00?de yapılacak ikinci oturuma davet edilecektir.

7. Teklifler? Teklif Alma ޞartnamesi?nin ilgili maddeleri esaslarına göre değerlendirilecek olup? herhangi bir şartlı teklif kabul edilmeyecektir.

8. İhaleye katılabilmek için İSTEKLİ? lerde aşağıda belirtilen belgeler aranır:

1. Türkiye?de tebligat için adres

2. Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi (2010 yılına ait)?

a. Gerçek kişi olması halinde Ticaret ve/veya Sanayi Odasına kayıtlı olduğunu
gösterir belge.
b. Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin İdare merkezinin bulunduğu yer
mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından
veya benzeri bir makamdan tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge?
c. Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin
her birinin (a) ve (b)?deki esaslara göre temin edecekleri belge.

3. İmza sirküleri?

a. Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri.

b. Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri

c. Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişinin
her birinin (a) ve (b)?deki esaslara göre temin edecekleri belge.

4. İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimse/kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri?

5.Teklif ile birlikte verilecek olan ihale dosyasındaki tüm dokümanların her sayfasının imza edilmesi (bu imza? ihale dosyasındaki dokümanlarda yer alan tüm hükümler ile bu dosyaya bağlı diğer eklerdeki hükümlerin kabul edildiği anlamını taşır)

6. Ortak girişim olarak teklif verilecekse? Ortak Girişim Beyannamesi (Örnek-2) İş ortaklığında en çok hisseye sahip ortak? pilot ortak olarak gösterilmek zorundadır. Ancak bütün ortakların hisse oranlarının eşit olduğu veya diğer ortaklara göre daha fazla hisse oranına sahip ve hisseleri birbirine eşit olan ortakların bulunduğu iş ortaklığında ise bu ortaklardan biri pilot ortak olarak belirlenir. Ortakların hisse oranları İş Ortaklığı Beyannamesinde gösterilir.

7.İhale Dokümanı Alındı Belgesi

8.Mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olmadığına dair son teklif verme tarihinden önceki 3 (üç) ay içinde düzenlenmiş belge?

9.Mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş vergi borcu olmadığına dair son teklif verme tarihinden önceki 3 (üç) ay içinde düzenlenmiş belge?

10. Firma Deneyimi ile ilgili belgeler? Son on beş yıl içinde kamu veya özel sektörde gerçekleştirdiği idarece kusursuz kabul edilen benzeri işlerle ilgili deneyimini gösteren belgelerin verilmesi zorunludur. İş deneyimi olarak İstekliler tek bir sözleşme kapsamında bitirdikleri en az 35.000 m² komple bina? ? Ticaret Merkezleri ? Turistik Tesisler ? Kültür Eğlence ve Dinlenme Tesisleri v.b.? inşaatı deneyim belgesi? iş bitirme? iş yönetme ve iş denetleme ile belgelendireceklerdir. Ortaklık olması halinde; ortaklığı teşkil eden firmalarından en az birinin yukarıda belirtilen
değerin % 50 sini? diğer ortaklardan herhangi birinin ise belirtilen değerin en az % 25?i olmak üzere geri kalan % 50?sini sağlayabildiklerini belgelemesi gerekmektedir. Ortaklığı teşkil eden firmalardan herhangi birinin yukarıdaki şartın tamamını karşılaması halinde ise? diğer ortaklarda bu şart aranmaz.

11. Mali Durum Bilgi ve Belgeler? İstekli (tek başına veya ortaklık halinde ortakların her birini içerecek şekilde) bu işi yürütecek gerekli mali kapasiteye sahip olduğunu veya bunu sağlayabileceğini ve tüm gereksinimlerini karşılayabileceklerini açıkça gösteren Mali Durum Bilgisi vereceklerdir. Bunun için genel müdürlük teyitli banka referans mektupları ile İhalenin yapıldığı yıldan önceki son üç yıla ait isteklinin toplam cirosunu gösteren gelir tablolarının Yeminli Mali Müşavir veya Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ya da Vergi Dairesince onaylanmış
nüshalarını vereceklerdir. Banka referans mektuplarının kullanılabilir nakit kredi toplamlarının 10.000.000 TL
(OnmilyonTürkLirası)?den; veya kullanılmamış teminat mektubu kredilerinin de yine 10.000.000 TL (OnmilyonTürk Lirası)?den az olmadığını? ortaklık olması halinde; ortaklığı teşkil eden firmalarından en az birinin yukarıda belirtilen değerin % 50 sini? diğer ortaklardan herhangi birinin ise belirtilen değerin en az % 25?i olmak üzere geri kalan % 50?sini sağlayabildiklerini belgelemesi gerekmektedir. Ortaklığı teşkil eden firmalardan
herhangi birinin yukarıdaki şartın tamamını karşılaması halinde ise? diğer ortaklarda bu şart aranmaz. Toplam ciro için son üç yılın ortalamasının 10.000.000 TL (OnmilyonTürkLirası)? ndan az olmaması gerekir. Ortaklık olması halinde; ortaklığı teşkil eden firmalarından en az 3 birinin yukarıda belirtilen değerin % 50 sini? diğer ortaklardan herhangi birinin ise belirtilen değerin en az % 25?i olmak üzere geri kalan % 50?sini sağlayabildiklerini belgelemesi
gerekmektedir. Ortaklığı teşkil eden firmalardan herhangi birinin yukarıdaki şartın tamamını karşılaması halinde ise? diğer ortaklarda bu şart aranmaz.

12. Aşağıda belirtilen makine-ekipman taahhütname ile istenmektedir ve iş süresince işyerinde bulundurulacaktır.
Sıra No Makine? Ekipman cinsi ve Özellikleri Gerekli Minumum Adet
Kule Vinç 4
Ekskavatör 3
Traktör Kepçe 3
İnş. Asansörü 10
Kalıp ( beton yüzeyli ) ve İskelesi 8000 m²
Vibratör 6
Kamyon 5
Kırıcı 2
Tesis? makine? teçhizat ve diğer ekipman için kendi malı olma şartının aranmaması esastır. Ancak yüklenici firma yukarıdaki makine ekipmanı işin yapımı esnasında inşaat sahasında bulundurmakla yükümlüdür. Taahhüt edilerek temin edilecek tesis? makine? teçhizat ve diğer ekipman için ise taahhütname verilmesi gerekir. İş ortaklıklarında? pilot ve diğer ortaklara ait tesis? makine? teçhizat ve diğer ekipman ortaklık oranına bakılmaksızın tam olarak değerlendirilir.

9. Bu işin geçici teminat tutarı? isteklinin idare payı olarak teklif ettiği bedeli % 3?üdür.

10.İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

11. Söz konusu işe ait Teknik şartnameler ve plan notları aşağıda belirtilen adreste görülebilecektir.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı
Bilkent Plaza? B1 Blok? 06800 Bilkent-ANKARA
Tel : 0 (312) 266 76 80
Faks : 0 (312) 266 01 34

www.BasakshirRehberi.com


Tarih: 29.9.2010 - Görüntülenme Sayısı: 9671  |  
| | | | Daha Fazla

Bu Konu Hakkında ki Yorumlar________________________________________________
Bu konu hakkında hiç yorum yapılmamış. Bu konuya ilk siz yorum yapın!
Yorum Yaz
Adınız:

E-Postanız:

Konu Puanı:
This Is CAPTCHA Image

Yorumunuz:
ARAMA YAP
BAŞAKŞEHİR'İN NABZI

Ve 2015 Genel Seçimleri Geldi Çattı Artık Sizin Oyunuzun Rengi Ne?

NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak :
3:17
Güneş :
5:30
Öğle :
13:12
İkindi :
17:11
Akşam :
20:34
Yatsı :
22:29
HAFTANIN VİDEOSU